org.jmonks.batch.framework.repository.db4o
Classes 
ClientServerDb4oRepository
Db4oJobControllerHolder
Db4oJobControllerHolderPredicate
Db4oJobDataTransferHolder
Db4oJobMgmtMntrInfoHolder
Db4oJobMgmtMntrInfoHolderPredicate
Db4oJobStatisticsPredicate
Db4oRepository